F 6

F 6 F6 نام محصول 5.690 lit حجم تا زیر گلویی 322 mm ارتفاع ظرف 46 mm قطر دهانه 52

بیشتر بدانید

F 5

F 5 F5 نام محصول 5.500 lit حجم تا زیر گلویی 195 mm ارتفاع ظرف 43 mm قطر دهانه 47

بیشتر بدانید

F 4

F 4 F4 نام محصول 5.150 lit حجم تا زیر گلویی 252 mm ارتفاع ظرف 42 mm قطر دهانه 42

بیشتر بدانید

F 3

F 3 F3 نام محصول 5.400 Lit حجم تا زیر گلویی 285 mm ارتفاع ظرف 57 mm قطر دهانه 61

بیشتر بدانید

F 1

F 1 F1 نام محصول 5.680 Lit حجم تا زیر گلویی 237 mm ارتفاع ظرف 35 mm قطر دهانه 36

بیشتر بدانید
fa_IRPersian