I 1 I1 نام محصول 280 cc حجم تا زیر گلویی 136 mm ارتفاع ظرف 41 mm قطر دهانه 47